Thai language Vocabulary

How to say” I don’t eat meat “in Thai- “I don’t eat meat”ภาษาไทยพูดยังไง

2022-09-06T11:57:32+07:00

How to say” I don’t eat meat “in Thai- “I don’t eat meat”ภาษาไทยพูดยังไง

How to say” I don’t eat meat “in Thai- “I don’t eat meat”ภาษาไทยพูดยังไง2022-09-06T11:57:32+07:00

Thai directions

2022-08-18T11:50:16+07:00

Thai directions líaw sáai เลี้ยวซ้าย turn left líaw khwăa เลี้ยวขวา turn right trong pai ตรงไป go straight jàwt thîinîi จอดที่นี่ stop here pai ìik nòi ไปอีกหน่อย go a bit further And please do not forget to putkhà or khráp at the end of the sentence to show the politeness. Jentana +6681 808 5180 jentana@thai-lessons.com

Thai directions2022-08-18T11:50:16+07:00

5 ways how Thais say “NO”

2022-08-17T10:20:17+07:00

5 ways how Thais say “NO” mâi châi ไม่ใช่ It’s not right. mâi châwp ไม่ชอบ don’t like mâi ao ไม่เอา I don’t want it. mâi dâi ไม่ได้ I cannot do it. mâi dii ไม่ดี It’s not good.

5 ways how Thais say “NO”2022-08-17T10:20:17+07:00

Days of the week in Thai

2022-08-17T10:09:30+07:00

Days of the week in Thai wan aathít วันอาทิตย์ Sunday wan jan วันจันทร์ Monday wan angkhaan วันอังคาร Tuesday wan phút วันพุธ Wednesday wan pháréuhàt วันพฤหัสฯ Thursday wan sùk วันศุกร์ Friday wan săo วันเสาร์ Saturday  

Days of the week in Thai2022-08-17T10:09:30+07:00

10 Words for Directions in Thai Language 10 คำไทยเกี่ยวกับทิศทาง

2020-05-19T12:09:37+07:00

Thai language Introducing 10 words for giving directions. Direction ทิศทาง Thítthaang go straight ตรงไป trong pai turn left เลี้ยวซ้าย líaw sáai turn right เลี้ยวขวา líaw khwăa keep on the left ชิดซ้าย chít sáai keep on the right ชิดขวา chít khwăa U-turn กลับรถ glàp rót intersection ๔ แยก 4 yâek T/Y junction ๓ แยก 3 yâek traffic light ไฟแดง faidaeng stop here หยุดที่นี่ yùt thîinîi

10 Words for Directions in Thai Language 10 คำไทยเกี่ยวกับทิศทาง2020-05-19T12:09:37+07:00
Go to Top