Thai language Introducing 10 words for giving directions.

Direction ทิศทาง Thítthaang
go straight ตรงไป trong pai
turn left เลี้ยวซ้าย líaw sáai
turn right เลี้ยวขวา líaw khwăa
keep on the left ชิดซ้าย chít sáai
keep on the right ชิดขวา chít khwăa
U-turn กลับรถ glàp rót
intersection ๔ แยก 4 yâek
T/Y junction ๓ แยก 3 yâek
traffic light ไฟแดง faidaeng
stop here หยุดที่นี่ yùt thîinîi